Declarații de avere - Declarații de interese

Functia Nume, Prenume 2022 2021 2020
Primar Brem László DA, DI DA+DI DA+DI
Viceprimar Nagy Zoltán DA, DI DA+DI DA+DI
         
Funcționari Publici Balló Henrietta Katalin     DA+DI
Macovei Radu Constantin DA, DI DA+DI DA+DI
Orosz Izabella DA, DI DA+DI DA+DI
Papandonatu Judith DA, DI DA+DI DA+DI
Ludescher Henriette DA, DI DA+DI DA+DI
Tempfli Tamás DA, DI DA+DI DA+DI
Vadai Éva DA, DI DA+DI DA+DI
         
Consilieri Dindelegan Claudiu Alexandru DA, DI DA+DI DA+DI
Hund István DA, DI DA+DI DA+DI
Kálló Andrea (2020) DA, DI DA+DI  
dr. Kintzel Helga (2020) DA, DI DA+DI  
Menninger Loránt DA, DI DA+DI DA+DI
Menninger Péter DA, DI DA+DI DA+DI
dr. Nagy Mónika DA, DI DA+DI DA+DI
Pelok Áron (2020) DA, DI DA+DI  
Szolomajer Gellért (2020) DA, DI DA+DI  
Várkuti Norbert DA, DI DA+DI DA+DI

Actualizat: 13.10.2022