ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
COMUNA FOIENI

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

                       Primăria Comunei Foieni, cu sediul în Com. Foieni nr. 469, jud. Satu Mare, cod fiscal 3896828, telefon: 0261 874601, e-mail: contact@consiliullocalfoieni.ro., persoana de contact: dl. consilier Tempfli Tamas, organizează licitație publică, pentru închirierea  unui imobil situat în intravilanul comunei Foieni în suprafață de 1500 mp. înscris în CF nr. 103143, aflat în domeniul privat al comunei Foieni.
Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Comunei Foieni, Compartimentul urbanism, situaţii de urgenţă și Monitorul Oficial Local, între orele 800–1600, în valoare de 50 lei pe suport de hârtie și Garanția de participare în valoare de 950 lei, care se achită în numerar la caseria Primăriei comunei  Foieni și chitanța se va anexa la solicitare.
Depunerea documentației privind licitația se va face până la data de 03.08.2020, orele 16 00  la sediul  Primăriei comunei Foieni, Compartimentul urbanism, situaţii de urgenţă și Monitorul Oficial Local . Documentele se depun într-un singur exemplar în plic sigilat pe care se menționează adresa și sediul ofertantului.
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 06.08.2020, orele 1200, la sediul  Primăriei comunei Foieni.
Criteriul de atribuire este chiria cea mai mare oferită evaluate în lei/an de închiriere.
Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Satu Mare.

                                                                                                      Data 7 iulie 2020

 

 

PRIMAR

Brém László