CONSILIUL LOCAL FOIENI
JUDEŢUL SATU MARE
Anexă la Hotărârea nr. 39/2016 
                      
Statutul comunei Foieni
 
Art. 1          (1) Comuna Foieni aparţine judeţului Satu Mare, situat în partea de Nord-Vest a României. În cadrul judeţului, comuna se află în partea de Vest, la o distanţă de 40 kilometri de municipiul Satu Mare. 
          Comuna este formată dintr-un singur sat : Foieni
          Comuna se întinde pe o suprafaţă de 4037 de ha din care intravilan 266 ha , fond agricol 2363 de ha şi fond forestier de1408 de ha.
                (2) Comuna Foieni, judeţul Satu Mare, este persoană juridică de drept public. Comuna are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.
Art. 2.         (1) În satul Foieni,  îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale; postul de poliţie;  şcoala gimnazială Foieni,  grădiniţa de copii; două cămine culturale; parohia romano-catolică; dispensarul medical;  stomatologia ; dispensarul veterinar ; farmacia şi oficiul poştal.
  
        (2) Comuna Foieni, judeţul Satu Mare, poate intra în raporturi juridice, cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii
    
Art. 3.         (1) Fată de municipiul Satu Mare, comuna Foieni are o orientare Vest şi are următoarele vecinătăţi: municipiul Carei şi comunele, Urziceni şi Ciumeşti, iar în partea de vest frontiera de stat cu Ungaria.
  
                (2) Populaţia unităţii administrativ teritoriale, la ultimul recensământ înregistra 1837 locuitori.
                (3) Componenţa etnică a populaţiei comunei Foieni : română 3,81 %, maghiară 68,97%, germană 21,17%, romă 5,66 %.    
Art. 4.         (1) Reşedinţa unităţii administrativ teritoriale, este în satul Foieni, judeţul Satu Mare.
                (2) Autorităţile administraţiei publice locale, CONSILIUL LOCAL, ca autoritate deliberativă şi PRIMARUL, ca autoritate executivă, îşi au sediul într-o clădire ce face parte din domeniul public local şi este situată în satul Foieni, str. Principală nr 469. Consiliul local a luat fiinţă la data de 23 iunie 2016 şi are în componenţă un număr de 11 consilieri:  7 membri ai U.D.M.R.  2 membri ai F.D.G.R.  1 membru P.N.L. şi 1 membru independent, care şi-a dat demisia din funcţia de consilier.
         
Art. 5          (1) În domeniul educaţiei la nivelul comunei îşi desfăşoară activitatea o grădiniţa cu program prelungit având un efectiv de 51 de copii şi un colectiv de 4 educatoare. Şcoala generală din comună educă şi instruiesc  144 de elevi cu un colectiv de 11 cadre didactice. Prin intermediul bibliotecii comunale se desfăşoară activităţi permanente cu tinerii şi elevii. Există o preocupare constantă din partea cetăţenilor pentru informare fapt dovedit de numărul mare de abonamente la presă, iar marea majoritate a populaţiei posedă aparate radio şi televizoare.
             (2) Comuna Foieni şi din punct de vedere floristic este o zonă rară, existând specii psamofile şi alte rarităţi floristice ale dunelor de nisip ca  (Alyssum montanum subsp. gmelinii, Anthemis ruthenica, Carex liparocarpos, Centaurea aranaria, Iris humilis, Kochia laniflora, etc)
Art. 6          (1) Comuna dispune de un dispensar medical având o dotare materială bună pentru medicina de familie şi un cabinet stomatologic cu o dotare materială bună pentru medicina stomatologică. Personalul care asigura serviciile medicale la nivelul comunei este alcătuit din doi medici specialişti în medicina de familie, şi două asistente şi un medic stomatolog cu un tehnician dentar. În satul Foieni funcţionează şi o farmacie care asigură necesarul de medicamente pentru populaţia comunei. Facilităţile de care mai dispune comuna sunt: alimentarea cu apă potabilă, canalizare, gaz, televiziune prin cablu, telefonie fixă şi mobilă.
  
        (2) În comună îşi desfăşoară activitatea un număr de 5 agenţi economici.
Art. 7          Patrimoniul public al comunei Foieni este evidenţiat în anexa nr. 28 la Hotărârea Guvernului României nr. 967/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare. 
Art. 8.         Rangul unităţii administrativ-teritoriale este: III.
Art. 9.         Criteriile potrivit cărora se poate conferi persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comuna Foieni, titlul de cetăţean de onoare, drepturile de care se bucură aceste persoane, precum şi condiţiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu, sunt stabilite prin hotărâri ale consiliului local.
Art. 10.        Locuitorii comunei sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială.
Art. 11        (1) Cetăţenii comunei pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti.
  
        (2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

        (3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunostinţa publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.
  
        (4) Adunarea cetăţeneasca este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor majori ai familiilor şi adoptă hotărâri cu majoritatea celor prezenţi.

        (5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.
  
        (6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunostinţă publică prin grija secretarului.

Art. 12.       (1) Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

        (2) Bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.

        (3) Inventarul bunurilor unitătilor administrativ-teritoriale se constituie într-o anexă la statut, care se actualizează anual.
  
        (4) Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.
Art. 13.       (1) Bunurile aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale şi cele din proprietatea privată a acesteia, pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate, în condiţiile legii, sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăsoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.

        (2) Consiliul local hotărâşte cu privire la cumpărarea unor bunuri, ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.
  
        (3) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale.
Art. 14.       Condiţiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări, sunt stabilite  în condiţiile legii, de către consiliul local.
Art. 15.       Menţiunile privind cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune, vor fi stabilite după consultarea consiliului local.
Art. 16.        Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, modalitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local, va fi efectuată numai în cadrul consiliului local.
Art. 17.       Însemnele specifice ale localităţii Foieni şi modalităţile de utilizare a acestora sunt reglementate şi stabilite, numai în cadrul consiliului local.
 
                                                                             Foieni 9 august 2016 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                              SECRETAR
              Várkuti Norbert                           Macovei Radu